תקנון אתר

 •  אתר זה www.michalneimer.co.il (להלן: "האתר") הנו בבעלות מיכל ניימר (להלן: ״בעלת האתר״), ומפורסמים במסגרתו מידע ותכנים שונים של בעלת האתר, לרבות במסגרת בלוג (להלן: "התכנים").
 • השימוש באתר זה על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. בעלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.
 • הגלישה באתר ו/או הרשמתך לצורך קבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 • בעלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי התקנון או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו. 
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או מסחריות. השימוש באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח. המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. 
 • אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 • אין לעשות באתר או בכל תוכן המצוי בו, כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת, ללא אישור בעלת האתר לכך מראש ובכתב.
 • כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא בקשר לאתר ובכל תכניו, הם קניינה של בעלת האתר בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר, בכל דרך או צורה שהיא, ובמיוחד באופן מסחרי כלשהו, מבלי לקבל הסכמת בעלת האתר לכך מראש ובכתב.
 • טעות לעולם חוזרת – בעלת האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא שמידע המופיע באתר יהיה עדכני, אך לעיתים עלולות להיות טעויות ואי התאמות. אי לכך בעלת האתר אינה מתחייבת כי הצגת המידע הנה מדויקת ונכונה תמיד, והיא לא תישא בכל אחריות הנובעת מכך.
 • המידע המוצג באתר ליד כל מוצר כולל מידע חלקי בלבד ואינו ממצה בהכרח.
 • השימוש באתר הוא לבגירים מעל גיל 18 בלבד. בשימוש באתר, מצהיר המשתמש כלפי בעלת האתר כי הוא בגיר מעל גיל 18.  
 • תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, סמארטפון וכיו"ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 • כל השירותים, המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר הם בגדר מידע מתאר בלבד ואינם מהווים הצעה מחייבת כלשהי מצד בעלת האתר. לא תהיה ללקוח של בעלת האתר כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין הצעה לשירותים ו/או מוצרים ו/או המחירים המוצעים באתר לבין אלו המוצעים על ידי בעלת האתר בכל מקום אחר, לרבות בפרסומים שונים של בעלת האתר ולרבות בהצעה אישית למתן שירותים או מכר מוצרים שתמסור בעלת האתר ללקוח האמור.
 • בעלת האתר רשאית לשנות כל מחיר ו/או הצעה המוצגים באתר בכל עת וללא צורך במתן התראה מראש על כך.
 • מדיניות הביטולים וההחזרות של בעלת האתר ביחס לכל שירות ו/או מוצר הנרכשים במסגרת ובאמצעות האתר הנה בהתאם ובכפוף להוראות חוקי הגנת הצרכן ולא מעבר לכך.  
 • רישומי מחשב עיבוד הנתונים של בעלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • בעלת האתר מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנוגע למוצרי ו/או שירותי בעלת האתר, ולרבות כל התכנים המפורסמים במסגרת האתר, הינם בגדר מידע כללי בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או עצה מסוג כלשהו, לרבות לא עצה ו/או ייעוץ מקצועיים בתחומים בהם עוסק האתר. בעלת האתר מדגישה ללקוח כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני צריכת תכנים כלשהם באתר אשר עלולים להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצבו הנפשי, מראהו, מצבו הכלכלי ו/או העסקי, תוצאותיו הכלכליות ו/או העסקיות של הלקוח או של מי מטעמו, וכן על רכוש כלשהו מרכושו. 
 • התוצאות המופיעות במסגרת עדויות של לקוחות בעלת האתר ו/או של צדדים שלישיים המפורסמות במסגרת האתר, אינן טיפוסיות והן תלויות בלקוח, בפעולותיו, בשיתוף הפעולה מצידו, ובשורה ארוכה של גורמים נוספים שאינם נמצאים בשליטת בעלת האתר. בעלת האתר אינה מבטיחה ואף אינה יכולה להבטיח תוצאות כלשהן, עסקיות או אחרות, שישיג גולש או לקוח כתוצאה מהשימוש באתר, צריכת התכנים המופיעים בו וכיו"ב.
 • בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשים ו/או לגולשים ו/או למזמינים ו/או לצד שלישי, לגופם או לרכושם, כתוצאה משימוש באתר או בתכני האתר, לרבות במקרה של שימוש בהתאם לתקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.
  במקרה שעל פי הוראת חוק או דין, ויתור הגולשים על אחריות כאמור בסעיף זה אינו תקף, תוגבל אחריות החברה להיקף המינימלי המותר על פי החוק ו/או הדין כאמור ולא מעבר לכך. 
 • כל הצילומים באתר נועדו להמחשה בלבד. 
 • מדיניות הפרטיות של בעלת האתר מפורטת ב-"מדיניות הפרטיות" של בעלת האתר המפורסמת באתר זה. כל האמור במדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 • התקנון מנוסח בלשון רבים ו/או זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים.
 • על תקנון זה יחול הדין הישראלי. כל מחלוקת בין גולש ו/או לקוח לבעלת האתר ביחס לעניין כלשהו הנוגע לתקנון זה ו/או לאתר ו/או לשימוש בו, יועברו להכרעתו של בורר יחיד שימונה על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין על מנת שידון ויכריע באופן סופי במחלוקת כאמור. השימוש באתר וצריכת תכנין מהווים הסכמה והתחייבות להסכם בוררות כאמור. הבורר לא יהיה כפוף לסדרי דין ודיני הראיות אלא לדין המהותי בלבד. 
  בהמשך לאמור, בשימוש באתר ובצריכת התכנים הנמצאים בו, מסכים ומאשר הגולש ו/או הלקוח כי כל מחלוקת בינו לבין בעלת האתר תהיה על בסיס אישי פרטני ולא במסגרת קבוצתית ו/או ייצוגית כלשהי, ככל שהדבר אפשרי ומותר על פי הדין המהותי. משמעות דבר הנה כי הן הגולש והן בעלת האתר מתחייבים שלא לנקוט ו/או להצטרף להליך קבוצתי ו/או תובענה ייצוגית זה כנגד זה.

יצירת קשר ושירות לקוחות

ניתן לפנות לבעלת האתר בכל שאלה, בירור או הצעה לשיפור באמצעי התקשורת הבאים:

מיכל ניימר
052-8797565
michal@michalneimer.co.il

תאריך עדכון אחרון: יוני 2023